مطالب توسط عمادی

آشنایی با روغندان آسانسور و انواع آن

عوامل و فاکتورهای زیادی در کنار یکدیگر وجود دارند که باعث می‌شوند تا آسانسور به خوبی کار کند که یکی از آن‎ها روغن کاری آسانسور می‌باشد. هر اندازه که روانکاری آسانسور با کیفیت باشد؛ میزان کاهش خوردگی و سایش قطعات آسانسور بیشتر است. از این رو یکی از وسایلی که جانبی است؛ اما تاثیر زیادی […]